Ostatnio dodane

XXX Sesja Rady Gminy Tuplice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji  w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek obrad:

„SEGREGUJESZ – NIE MARNUJESZ!”Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza  mieszkańców z obszaru dziewięciu gmin członkowskich, tj: Brody, miasto i gmina Gubin, Lipinki Łużyckie, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Jasień i Lubsko do udziału w projekcie „SEGREGUJESZ – NIE MARNUJESZ!”, który jest finansowany ze środków Stowarzyszenia Ekologicznego EKO – UNIA w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju.
W ramach projektu odbędą się EKO WARSZTATY i zostanie ogłoszony EKO KONKURS z nagrodami.
Warsztaty będą składały się z dwóch elementów: krótkiej prezentacji i dyskusji na temat problemu śmieci na terenach wiejskich oraz warsztatów z tworzenia ozdób świątecznych z surowców wtórnych.
Terminy i miejsca warsztatów:

Konsultacje - zmiany w dokumentach wewnętrznych LGD!

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" informuje, że na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl zostały zamieszczone projekty zmian do w/w dokumentów. Prosimy o zgłaszanie uwag / opinii.
 

Prezes Stowarzyszenia "LGD - Grupa Łużycka"
Helena Miklaszewska

XXIX Sesja Rady Gminy Tuplice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji  w dniu 27 października 2017 roku (piątek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek obrad:

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłaca
 wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.


Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku.

Informujemy o uchwalonym przez Radę Gminy Tuplice zaktualizowanym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice.

Regulamin dostępny na BIP Urzędu Gminy Tuplice pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl

 

30 posiedzenie Komisji Finansów

Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 30 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 26 października 2017 roku (czwartek) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki poniesione na dowozy szkolne
w I półroczu 2017 r.
4. Gospodarka ściekowa – koszty poniesione w I półroczu 2017 r.; podjęte działania w modernizacji oczyszczalni, budowa przydomowych oczyszczalni
i szamb bezodpływowych.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał – podatki.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 


Przewodnicząca komisji

/-/Daniela Rudak

30 posiedzenie Komisji Społecznej

Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 30 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 25 października 2017 roku (środa) o godz. 1300 w Małej Sali GOK w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Wypracowanie opinii komisji do proponowanych wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2018.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodniczący komisji

/-/   Paweł Kaźmierczak