30 posiedzenie Komisji Finansów

Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 30 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 26 października 2017 roku (czwartek) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki poniesione na dowozy szkolne
w I półroczu 2017 r.
4. Gospodarka ściekowa – koszty poniesione w I półroczu 2017 r.; podjęte działania w modernizacji oczyszczalni, budowa przydomowych oczyszczalni
i szamb bezodpływowych.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał – podatki.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 


Przewodnicząca komisji

/-/Daniela Rudak