Utylizacja azbestu w 2017 r.

 

 

W ramach kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Gmina Tuplice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Tuplice w 2017”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8 842,80 złotych brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 80/100).

Kwota dofinansowania na realizację wyżej wymienionego zadania wyniosła 100% wnioskowanej kwoty

   4 241,40 zł – 50 % pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
   4 241,40 zł – 50 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W trakcie realizacji zadania usunięto na terenu gminy Tuplice wyroby zawierające azbest o łącznej masie 14,69 Mg.

Zadanie to zrealizowane było przez firmę EKO24 Barbara Plewko Dębno.