XXXII posiedzenie Komisji Społecznej

Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 32 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 27 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 9:00 w Małej Sali GOK w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 10.
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Wypracowanie opinii Komisji do projektu budżetu na rok 2018.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodniczący komisji
/-/   Paweł Kaźmierczak