XXXII posiedzenie Komisji Finansów

Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 32 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 21 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Analiza projektu budżetu gminy na 2018 r. i wydanie opinii w/s uchwały budżetowej na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Finansów na 2018 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca komisji
/-/Daniela Rudak