Utylizacja azbestu w 2018 r.

W związku z realizacją kolejnego etapu zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuplice w 2018 r. ” zapraszamy do udziału właścicieli nieruchomości będących w posiadaniu wyrobów azbestowych.
Realizacja zadnia będzie polegała na
  • demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;
  • transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
  • unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki z związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.
 
Wnioski dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 23.02.2018 r. w Urzędzie Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice, (sekretariat).
 
Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy w Tuplicach pok. 7 lub ze strony internetowej - załącznik poniżej.