34 posiedzenie Komisji Społecznej

Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 34 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 21 lutego 2018 roku (środa) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Bezpieczeństwo podczas dowożenia dzieci do placówek.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuplice.
6. Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego za 2017 rok – komisja
z udziałem sołtysów.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
8.  Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 Przewodniczący komisji

 /-/   Paweł Kaźmierczak