34 posiedzenie Komisji Finansów

Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 34 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 21 lutego 2018 roku (środa) o godz. 1200 (po posiedzeniu Komisji Społecznej) w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r. – sprawozdanie finansowe.
4. Realizacja opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 


 Przewodnicząca komisji

 /-/Daniela Rudak