Ustawa śmieciowa

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice 2017 r.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuplice za rok 2016.

Sprawozdanie roczne Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ulotka – klasyfikacja odpadów domowych.

Przydatne linki – ustawa śmieciowa

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 r. na terenie gminy Tuplice.  (jeśli harmonogram nie wyświetla się poprawnie w przeglądarce internetowej należy kliknąć prawym przyciskiem na link i wybrać opcję zapisu załącznika na swoim dysku)

Informacja o wyborze podmiotu odbierającego odpady na terenie gminy Tuplice w 2017 r.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 27.07.2016 r.

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

Wykaz ulg i umorzeń udzielonych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok.

Poziomy recyklingu za 2015r

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuplice w 2015 roku.

Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2014

Harmonogram odbioru odpadów na 2016 rok

Zmiana przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych.

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminu Tuplice na 2015 rok

Zmiana przedsiębiorcy odbierającego odpady na terenie gminy Tuplice w 2015r.

Zaktualizowana informacja gospodarowania odpadami komunalnymi

Poziom recyklingu

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Regulamin PSZOK

Punkt zbiórki przeterminowanych leków

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów 2014

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram wywozu odpadów 2013

Regulamin

Opłaty

Wzór deklaracji

Załącznik do deklaracji

Górne stawki opłat

Rejestr działalności regulowanej w zakr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne