Tuplice, dnia 14 grudnia  2011 r.

a/a

BR.0012.2.11.2011.KZ

              Zgodnie z § 72 pkt. 2 Statutu Gminy Tuplice zwołuję 11  posiedzenie Komisji Planu Budżetu oraz Inicjatyw Gospodarczych, które odbędzie się w dniu 28 grudnia  (środa) 2011 roku o godz. 10:00 w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Urzędzie Gminy w Tuplicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opinie i wnioski Komisji Stałych w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 r.
4. Rozpatrzenie wniosków i wydanie ostatecznej opinii dotyczącej budżetu gminy na 2012 rok, uchwały budżetowej oraz uchwały WPF.
5. Sprawozdanie z pracy komisji w 2011 r.
6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2012 r.
7. Sprawy różne – opiniowanie projektów uchwał
8. Zamknięcie posiedzenia.

                                             Przewodnicząca Komisji

                                            Daniela Rudak