Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Tuplice na rok 2012

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2012 roku”, Wójt Gminy Tuplice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach.
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Tuplice oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Tuplice. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z projektem programu można zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, 68 – 219 Tuplice w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i www.tuplice.pl

Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Tuplice, ul Mickiewicza 27, 68 – 219 Tuplice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@tuplice.pl

– załącznik nr 1 – formularz