Pokój nr 6

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Dowody Osobiste, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Alicja Gabinet

tel. 068 362 57 32

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2. Wniosek o wydanie odpisu z akt USC

3. Druk zgłoszenia pobytu stałego 

4. Druk zgłoszenia pobytu stałego trwającego ponad 2 miesiące  

5. Druk zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego 

6. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej