Charakterystyka

Sieć osadnicza. Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna.

Sieć osadniczą gminy tworzy 13 jednostek, łącznie z ośrodkiem gminnym.

Struktura wielkościowa wsi /wg. Urzędu Gminy/  

 

 

Do 100 osób

 

 

101 – 200 osób

 

 

201 – 500 osób

 

 

Powyżej 500 osób

 

 

RAZEM

 

 

Liczba wsi
%udziału
Liczba ludności
%udziału

 

 

4
30,7
279
8,52

 

 

5
38,4
706
21,5

 

 

3
23
858
26,1

 

 

1
7,6
1433
43,74

 

 

13
100,0
3276
100,0

 

Z przedstawionych danych wynikają następujące, ogólne wnioski:

-najliczniejszą grupę stanowią wsie 101-200 mieszkańców
-ośrodek gminy Tuplice skupia prawie połowę /43,74%/ całej ludności w gminie.

 

Charakterystyka społeczno – gospodarcza

Podstawowe informacje statystyczne – 2013r. 

 

 

– powierzchnia gminy w km2

 

 

– 65,9

 

 

– udział użytków rolnych

 

 

– 34,9

 

 

– lesistość gminy w %

 

 

– 54,6

 

 

– udział użytków rolnych indywiduaklnych gospodarstw w użytkach rolnych w %

 

 

– 78,0

 

 

– ludnośc ogółem

 

 

– 3373

 

 

– w tym ośrodek gminy

 

 

– 1566

 

 

– ludność na 1 km2

 

 

– 51/woj.73/

 

 

– liczba miejscowości wsi

 

 

– 13 /gm.wiejskie 31/

 

 

– przyrost naturalny /promile/

 

 

– 0,89 /woj.1,66/

 

 

– saldo migracji zewnętrznej

 

 

– -10

 

 

– stopa bezrobocia w %

 

 

– 14,4 /woj.13,1/

 

 

– pracujący w gospodarce narodowej bez jednostek, w których liczba pracujących
wynosi mniej niż 5 osób oraz bez rolników

 

 

– 585

 

 

– zatrudnienie lącznie z rolnictwem indywidualnym

 

 

– 900

 

 

– drogi gminne w km

 

 

– 173

 

 

– udział dróg o nawierzchni twardej w %

 

 

– 30,0 /woj.199,7/

 

 

– abonenci telefoniczni na 1000 mieszkańców

 

 

– 128,7 /woj.199,7/

 

 

– ludność korzystająca z wodociągów

 

 

– 99

 

 

– powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę w m2

 

 

– 19,0

 

 

– przeciętna liczba osób na izbę

 

 

– 0,86

 

Ludność i zatrudnienie

Ludność gminy według stanu na czerwiec 2013r. liczyła 3276 mieszkańców. W stosunku do 2003r. /w okresie dziesięciolecia/ liczba ludności gminy zmalała o 56 osób

Oba zjawiska kształtują się dla gminy mało korzystnie. Przyrost naturalny ludności w ostatnim dziesięcioleciu wykazuje spadkową tendencję.
– 2003r. – 49 osób
– 2006r. – 45 osób
– 2009r. – 48 osób
– 2012r. – 24 osób
– 06.2013 – 16 osób

Sytuacja taka utrzymywać się będzie także w latach najbliższych, bowiem jest ona wynikiem obiektywnych procesów demograficznych i społeczno-gospodarczych jakie obserwujemy nie tylko w gminie Tuplice, lecz również w całym regionie lubuskim.
Jednym z czynników demograficznych mającym wpływ na kształtowanie się przyrostu naturalnego ludności jest struktura wieku ludności, która nie sprzyja procesom naturalnego przyrostu liczby ludności.
Od szeregu już lat obserwuje się bowiem proces starzenia się ludności, który będzie nadal postępował, w wyniku czego wskaźnik przyrostu naturalnego może osiągać nawet wartości ujemne. Zmiany jakie zachodziły w tym względzie w ostatnim dziesięcioleciu ilustrują poniższe dane:

 

Struktura ludności według wieku

 

 

LATA

 

 

wiek przedprod.

 

 

wiek produkcyjny

 

 

wiek poprodukcyjny

 

 

razem

 

 

 

liczby

 

 

%

 

 

liczby

 

 

%

 

 

liczby

 

 

%

 

 

liczby

 

 

2002

 

 

803

 

 

24

 

 

2172

 

 

64,9

 

 

391

 

 

11,6

 

 

3343

 

2012 580

 

18

 

 

2259

 

 

70,3

 

 

418

 

 

13,0

 

 

3209

 

Zmiany zachodzące w strukturze ludności wg. wieku dotyczą wszystkich grup. Nasilenie się zapoczątkowanych w minionym okresie zmian wystąpi w następnych latach i polegać będzie na spadku liczby dzieci i młodzieży oraz przyroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Spadek liczby ludności w gminie objął 9 miejscowości tj. Cielmów, Czerna, Grabów, Gręzawa, Jagłowice, Łazy, Matusziwce, Świbinki Tuplice w pozostałych wsiach nastąpił nieznaczny wzrost. Najbardziej zauważalny spadek nastąpił w Matuszowicach – 79 do 49 osób i Tuplicach – 1510 do 1422 osób.

 

Ludność w miejscowościach /wg. Urzędu Gminy/ 

 

Lp

 

 

Miejscowość

 

 


2002

 

 

2012

 

 

– spadek
– przyrost
-0 stagnacja

 

 
 

 

1

 

 

Chełmica

 

 

244

 

 

256

 

p

 

2

 

 

Chlebice

 

 

40

 

 

41

 

 

p

 

 

3

 

 

Cielmów

 

364

 

353

 

s

 

4

 

 

Czerna

 

 

99

 

 

94

 

s

 

5

 

 

Drzeniów

 

212

 

220

 

 

p

 

 

6

 

 

Grabów

 

 

144

 

 

143

 

s

 

7

 

 

Gręzawa

 

 

137

 

 

134

 

 

 

 

 

8

 

 

Jagłowice

 

 

100

 

 

91

 

 

 

 

 

9

 

 

Łazy

 

 

168

 

 

143

 

 

 

 

 

10

 

 

Matuszewice

 

 

79

 

 

49

 

 

 

 

 

11

 

 

Nowa Rola

 

 

121

 

 

129

 

 

p

 

 

12

 

 

Świbinki

 

 

135

 

 

126

 

 

 

 

 

13

 

 

Tuplice

 

 

1510

 

 

1422

 

 

 

 

Liczba zatrudnionych w gminie Tuplice jest trudna do jednoznacznego ustalenia. Oficjalne dane Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze podają liczbę bezrobotnych w gminie
2002: K – 183, M – 153
2012: K – 158, M – 144

Oświata

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół z liczbą uczniów na rok szkolny 2012/2013 w szkole podstawowej 169 i 103 w gimnazjum oraz Samorządowe Przedszkole z liczbą 77 wychowanków.

Lecznictwo otwarte

Praktyka lekarza rodzinnego prowadzona jest przez lekarza pracującego dawniej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuplicach. W służbie zdrowia na terenie gminy pracuje 5 osób:
– 3 pielęgniarki
– 1 laborantka
– 1 lekarz
Opieką lekarską lekarza rodzinnego objęte są 2764 osoby. Pozostali mieszkańcy gminy należą do lekarza rodzinnego w Jasieniu lub Trzebielu. W Tuplicach funkcjonuje także punkt apteczny. Mieszkańcy gminy objęci są też opieką stomatologiczną
Większość mieszkańców gminy należy do Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych , natomiast pracownicy służb mundurowych / Urząd Celny, Straż Graniczna / wraz z rodzinami podlegają lecznictwu w Kasie Branżowej.

Zaopatrzenie w wodę

Gmina Tuplice jest w 99% zwodociągowana. Główne ujęcie wody zasilające wszystkie miejscowości zlokalizowane jest w sąsiedniej gminie, w granicach wsi Rytwiny. Ujęcie to zaopatruje również 3 miejscowości z gminy Trzebiel. Ujęcie składa się z 5 -ciu studni wierconych, których łączne zasoby wody ustalono w wysokości 87 m3/ h.

  

  Jednostka miary 2011
URZĄDZENIA SIECIOWE
Wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej km 59,4
długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź administracji gminy km 57,7
długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź administracji gminy, eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej km 57,7
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 652
woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 109,3
ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 3073
Kanalizacja
długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 22,8
długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy km 22,0
długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej km 22,0
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 214
ścieki odprowadzone dam3 29
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 977
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
ogółem
wodociąg % 94,6
kanalizacja % 30,1
gaz % 0,0
na wsi
wodociąg % 94,6
kanalizacja % 30,1
gaz % 0,0
Sieć rozdzielcza na 100 km2
ogółem
sieć wodociągowa km 90,3
sieć kanalizacyjna km 34,7
sieć gazowa km 0,0
Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych
ogółem
woda z wodociągów
na 1 mieszkańca m3 33,6
na 1 korzystającego m3 35,6
na wsi
woda z wodociągów
na 1 mieszkańca m3 33,6
na 1 korzystającego m3 35,6

Odprowadzanie ścieków

W stanie istniejącym w sieć kanalizacyjną uzbrojone zostały Tuplice i Cielmów wraz z nowootwartą oczyszczalnią ścieków w Tuplicach. Kolejnym etapem jest rozbudowa sieci o kolejne miejscowości tzn. Chełmica i Jagłowice.

Wszystkie pozostałe miejscowości na terenie gminy pozbawione są kanalizacji i urządzeń oczyszczających ścieki.

Usuwanie odpadów

W związku z nową ustawą o odpadach w maju 2013r. został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów z terenu Gminy Tuplice. W wyniku zakończenia postępowania wyłoniony został dotychczasowy podmiot czyli PGKiM w Lubsku, który jako jedyny był zainteresowany przystąpieniem do przetargu.

 

DANE ARCHIWALNE 1993-1998

 

Kontakt

Adres

Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

Telefon

68 362 57 20

Email

gmina(at)tuplice.pl

Loading