Fundusz Dróg Samorządowych

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektowanej ulicy Łąkowej wraz z wykonaniem elementów odwodnienia i konieczną przebudową kolidujących sieci i urządzeń obcych, będących przedmiotem zamówienia, to jest:
· przeprowadzenie procedury okazania granic pasa drogowego w obrębie projektowanego zadania wraz z ewentualnym uporządkowaniem stanu prawnego nieruchomości;
· opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich koniecznych branż oraz projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego na przebudowę ulicy Łąkowej wraz z elementami odwodnienia w systemie zaprojektuj i zbuduj.
· pozyskanie wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania, decyzji administracyjnych i uzgodnień pozwalających wykonać roboty budowlane;
· opracowanie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
· wykonanie robót budowlanych, w oparciu o opracowaną dokumentację i pozyskane decyzje administracyjne, polegających na budowie ulicy Łąkowej w m. Tuplice.
Przewidywane ilości podstawowych robót budowlanych obejmują:
· rozbiórka istn. nawierzchni utwardzonych ok. 150m2 (polbruk),
· wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowami ok. 1300m2
· wykonanie nawierzchni z kostki typu polbruk wraz z podbudowami ok. 300m2
· tereny czynne biologicznie – ok. 750 m2
· oznakowanie pionowe i poziome.
· prace wykończeniowe
Ponadto wystąpi lokalnie konieczność regulacja studni i zaworów kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz innych sieci teletechnicznych, ewentualne zabezpieczenia elektrycznych i teletechnicznych linii kablowych. W projektach branżowych należy przewidzieć przebudowę istniejących obiektów kolidujących z zaprojektowanymi elementami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) .

Wartość całkowita inwestycji po przetargu: 440 340,00 zł brutto

Wartość dofinansowania: 308 238,00 zł brutto

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. z siedzibą w Jaworze

Termin realizacji zadania do 30 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Tuplice informuje,iż zmienił się numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy wnosić na rachunek :

47 1020 5402 0000 0402 0442 7068

booked.net

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Kontakt

Adres

Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

Telefon

68 362 57 20

Loading