Położenie gminy

Współrzędne geograficzne obszaru gminy

– 51 39 – 51 45 szer. geograf. płn.
– 14 46 – 14 38 dł. geograf. wsch.

Rozciągłość w kilometrach przedstawia się następująco:

– ze skrajnego punktu zach. do skrajnego wsch. – 15km. 400 m.
– ze skrajnego punktu płd, do skrajnego płn. – 13 km. 200 m.

 

Powierzchnia gminy wynosi 65, 9 km2.

Teren, na którym znajduje się gmina Tuplice należy do mezoregionu o nazwie Wzniesienia Żarskie oraz częściowo do Kotliny Zasieckiej / Kotlina Barścia /.

Gmina leży w zlewie Nysy Łużyckiej, w pobliżu wododziału między dopływami Lubszy / Lubrzy / i Skrody. Głównymi rzekami gminy są Tymienica i Jeziorna – dopływ Lubszy. Dolina Tymienicy rozcina powierzchnię sandrową na głębokości 2 – 3 m. Źródła rzeki znajdują się na terenie gminy Trzebiel, a na terenie gminy Tuplice płynie ona wyraźnie wykształconą doliną w pobliżu wsi Chlebice, Czerna i Nowa Rola. Między Tuplicami i Cielmowem znajduje się dużo wyrobisk wypełnionych wodą / po eksploatacji surowców ilastych /.
Na terenie gminy znajduje się 40 zbiorników wodnych, w tym 9 stawów hodowlanych, 13 stawów wędkarskich, 8 zbiorników retencyjnych, 4 zbiorniki p.pożarowe, 1 basen kąpielowy i 5 zbiorników niezagospodarowanych. Na obszarze gminy znajdują się 3 kompleksy stawów. Są to stawy położone w okolicach wsi Chlebice – 14,3 ha / napełniane z rowów leśnych /, Łazy – 37,0 ha i Tuplice – 20,7 ha / napełniane z rzeki Jeziorna /. Najwięcej zbiorników wodnych znajduje się między wsiami Tuplice, Łazy, Cielmów i Chełmica. Większość z nich to wyrobiska po eksploatacji iłów . W tym rejonie znajduje się 29 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 125,8 ha.
Gmina w podziale Polski wg. Szafera /1977 / r . sytuowana jest w okręgu Lubuskim i krainie Wielkopolsko – Kujawskiej , a więc jeszcze w poddziale Pasa Wielkich Dolin . Posiada już jednak szereg cech fitogeograficznych charakterystycznych dla okręgu Borów Dolnośląskich i poddziału Pasa Kotlin Podgórskich.
Gmina Tuplice leży w naturalnych granicach zasięgowych gatunków zachodnich : buka zwyczajnego / Fagus sylvatica / , cisa pospolitego / Taxus baccata /, wiciokrzewu Lonicera periclimenum / i wrzoścca bagiennego / Erica tetralix /. Z drugiej strony objęta jest zasięgami gatunków posiadających swoje optimum na południe od linii zlodowacenia bałtyckiego , a więc : bzu koralowego / Sambucus racemosa / i świerku pospolitego / Picea abies /. Leży natomiast poza zasięgiem jodły pospolitej / Abies alba /.
Stosunkowo niewielki obszar gminy Tuplice jest dość interesujący pod względem faunistycznym .Powodem jest znaczne zróżnicowanie szaty roślinnej i obfitość zbiorników wodnych.
Dwa obszary najbardziej interesujące pod względem faunistycznym to dolina Rzeczycy leżący w jej sąsiedztwie kompleks stawów , oraz kompleks stawów na zachód od miejscowości Lesów.
Pierwszy obszar to naturalny fragment doliny niewielkiej , czystej rzeczki z kilkoma niewielkimi kompleksami ekstensywnie użytkowanych stawów rybnych . Występuje tu szereg rzadkich gatunków ptaków m. in. Gągoł Bucephala clangula /, wodnik / Rallus aquaticus/ i perkozek / Podiceps ruficollis/.
Drugim miejscem interesującym pod względem faunistycznym jest kompleks stawów rybnych w pobliżu miejscowości Lesów. Występuje tu szereg gatunków ptaków zaliczonych do grupy zagrożonych i ginących , m. in. Żuraw /Grus grus/, perkoz rdzawoszyi / Podiceps griseigena /, bąk / Botautus stellaris /,kilku gatunków kaczek i inne. Stawy są żerowiskiem dla co najmniej 1 pary bociana czarnego / Ciconia nigra / , regularnie pojawia się tu również gniazdujący w pobliżu orzeł bielik Haliaetus albicilla /, a sporadycznie zalatuje również rybołów / Pandion haliaetus/ . W obrębie kompleksu występuje również wydra / Lutra lutra /.
Na terenie gminy zinwentaryzowano 12 drzew pomnikowych , w tym 11 dębów i 1 lipę , stanowisko pióropusznika strusiego , grzybienia białego oraz miejsca lęgowe gągoła , żurawia ,perkoza rdzawoszyjego oraz wydry . Pośród obiektów powierzchniowych znalazły się m. in . park wiejski w Cielmowie , park wiejski w Grabowie i park podworski w Matuszowicach.
Wśród wymienionych obiektów pomnikowych na szczególną uwagę zasługuje okazały i rozłożysty dąb szypułkowy o obw . 520 cm .,rozpiętości korony około 30 m. znajdujący się w Matuszowicach na skraju lasu , przy drodze do Grabowa.

Opracowano na podst . I P G-ny T-ce. Świebodzin

Gmina Tuplice współpracuje również ze związkiem gminą Dobern w Niemczech. Polega ona na wymianie szkolnej, współpracy straży pożarnych, osób starszych, sportowców. Obaj partnerzy realizują projekty kulturalno-sportowe w ramach uczestnictwa w Euroregionie, tworzą wydawnictwa promocyjne i dzielą się doświadczeniami.
Gmina Tuplice jest czlonkiem Łużyckiego Związku Gmin Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. W wyniku zawartej w 1999 r. umowy transgranicznej z niemiecką gminą Hornow-Simmersdorf. W czerwcu 2003 r. Gmina Tuplica podpisała umowę o współpracy z Gminą Dobern w Niemczech.Tuplice podejmują dzialania związane z rozwijaniem i umacnianiem partnerskiej współpracy międzynarodowej. Kontakty partnerskie w gminie Tuplice nawcześniej nawiązały instytucje oświatowe: szkoła podstawowa i gimnazjum w Tuplicach. Szkoła Podstawowa współpracuje z dwoma szkołami w Niemczech : z Wadelsdorf-Graustein i Cottbus. W ramach współpracy organizowane są polsko – niemieckie spotkania integracyjne młodzieży i nauczycieli. Publiczne Gimnazjum w Tuplicach prowadzi międzynarodową wymianę doświadczeń i wiedzy na tematy rodzinnej kultury, historii i sportu z placówkami oświatowymi z Weisswasser w Niemczech i z Mińska na Białorusi.
Wydarzenia sportowe w gminie to przede wszystkim działalność Gminnego Klubu Sportowego „Tupliczanka” z Tuplic. W Klubie działają trzy drużyny piłkarskie: seniorów, juniorów i starszych trampkarzy. Juniorzy występują w okręgowej klasie juniorów starszych, natomiast drużyna seniorów gra w klasie A. Tuplicka drużyna piłkarska uczestniczy w rozgrywkach od 50 lat. XX wieku. Gminny Klub Sportowy ” Tupliczanka” stale współpracuje z niemieckim klubem piłkarskim Adler z miejscowości Klinge.

Kontakt

Adres

Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

Telefon

68 362 57 20

Loading