Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych

Uwaga!

W związku z nowelizacją z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 222 poz. 1321) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych wymagane jest zezwolenie kat. I wydawane przez Wójta Gminy Tuplice. Informacja o sposobie ubiegania się o zezwolenie oraz wszystkie wyjaśnienia w niniejszej sprawie można uzyskać pod nr tel. 68 362 57 23 oraz dostępne są w zakładce Przedsiębiorczość na stronie www.tuplice.pl Za brak zezwolenia wymierzana jest kara grzywny w wysokości 1500 zł za pojazd bez zezwolenia lub wypisu.

 

 

Przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych – Gmina Tuplice – Zezwolenia kategorii I
Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej kategorii drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach.
Procedura
Przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia (decyzji administracyjnej) na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.
Nowa procedura wydawania zezwoleń kategorii I po drogach gminnych dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I po drogach gminnych w granicach gminy Tuplice.
Zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
Zezwolenie kategorii I wydawane jest dla następujących pojazdów:
· o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
· o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
Dopuszczalne wartości mas pojazdów i ich nacisków osi oraz wymiarów podane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Zezwolenie kategorii I wydawane jest przez zarządcę drogi po której ma poruszać się dany pojazd.
W przypadku przejazdu tylko po drogach gminnych zezwolenia kategorii I wydawane są przez Wójta Gminy Tuplice dla dróg gminnych w graniach administracyjnych gminy Tuplice.
Do zezwolenia kategorii I wydawane są wypisy w liczbie pojazdów zgłoszonych do tego zezwolenia.
Wypis zezwolenia musi znajdować się obowiązkowo w każdy pojeździe, który został zgłoszony we wniosku – zgodnie z zezwoleniem, zgodę na przejazd w określonym terminie mają tylko te pojazdy, które posiadają wypisy zezwolenia.
Zezwolenie kategorii I wydawane jest na okres:
· miesiąca,
· 6 miesięcy,
· 12 miesięcy.
Wymagane dokumenty do realizacji procedury
Przewoźnik lub/i Wnioskodawca przed wykonaniem planowanego przejazdu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 Ustawy prawo o ruchu drogowym, zobligowany jest do złożenia stosownego wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym przejazdem.
Do wniosku należy załączyć:
· dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
· wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego wraz z załącznikiem ( wzór).
Sposób i miejsce składania dokumentów
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I należy złożyć bezpośrednio lub listownie w siedzibie Urzędu Gminy:
· Urząd Gminy Tuplice
ul. Mickiewicza 27
68 – 219 Tuplice
tel. 68 362 57 20, 68 326 57 23
· lub elektronicznie (e-mail) na adres e-mail: gmina@tuplice.pl oraz do wiadomości sekretarz@tuplice.pl
Wysokość opłat
Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w I kategorii.
dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca: 50,00 PLN,
dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy: 100,00 PLN,
dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy: 200,00 PLN.
Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tuplicach, tytułem opłaty za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I:
PKO BP S A – 56 1020 5460 0000 5902 0005 9980
Rozpoznanie wniosku:
Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Treść i forma zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764).
Odbiór zezwolenia
Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście, za pokwitowaniem odbioru, w Urzędu Gminy Tuplice (art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA).
Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez stosownego zezwolenia
Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej nakłada się karę pieniężną na:
· podmiot wykonujący przejazd;
· podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego w ust. 1.
Karę pieniężną z przejazd nienormatywny bez zezwolenia ustala się w wysokości 1 500 PLN za brak zezwolenia kategorii I.
Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia
Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia dotyczą następujących pojazdów:
· autobusów – w zakresie nacisków na oś,
· pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych
· pojazdów zarządców dróg,
· pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.
Podstawa prawna:
· art. 2, ust. 35a, art. 64, art. 64a, art. 64e, art. 64f, art. 64g, art. 64h, art. 64i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
· ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321),
· rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764),
· rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r., poz. 629),
· rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366),
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 170, poz. 1792),
· kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
· ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

 

Kontakt

Adres

Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

Telefon

68 362 57 20

Loading