RPO

Gmina Tuplice jako Beneficjent z dniem 13.04.2015 roku rozpoczęła realizację projektu
pn.: ” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuplice”, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Inwestycja zakończy się 30.11.2018 roku.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Tuplice poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynkach: Zespołu Szkół, Przedszkola, Urzędu Gminy, zlokalizowanych w Tuplicach.

 

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na

terenie Gminy Tuplice, w tym:

 • Budynku Zespołu Szkół ul Daszyńskiego 1 (dalej PSP),
 • Budynku Przedszkola ul Kopernika 3 (dalej Przedszkole),
 • Budynku Urzędu Gminy w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 (dalej UG).

 

Poniższe cele  przyczynią się do osiągnięcia planowanych efektów w ramach realizowanej inwestycji.

 

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Tuplicach: PSP o 1 646,88 MWh/rok (84,96 %), Przedszkola o 523,08 MWh/rok (70,48 %), UG o 210,35 MWh/rok (64,16 %),
 • Redukcja emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Tuplicach: PSP o 245,48 Mg CO2/rok (72,05 %), Przedszkola o 74,61 Mg CO2/rok (79,16 %), UG o 36,10 Mg CO2/rok (81,01 %), dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród.
 • Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej Gminy, poprzez wykorzystanie biomasy w ogrzewaniu budynku UG w Tuplicach.

 

 1. Do efektów długofalowych (na poziomie oddziaływania) projektu należy zaliczyć:

 

 • Powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza.
 • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych i zużycie energii elektrycznej.
 • Poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Gminy.
 • Powstrzymanie degradacji ekosystemów.
 • Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy.
 • Poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa lubuskiego.

 

 

Łączna wartość projektu: 4 066 345,89 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 131 054,40 PLN

Kontakt

Adres

Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

Telefon

68 362 57 20

Loading