W dniu 29 kwietnia 2009 r o godz 10:00 w małej sali GOK w Tuplicach odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Tuplice

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji 
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy
 4. Informacja na temat bieżącej pracy wójta
 5. Informacja n/t utrzymania i remontów dróg powiatowych – przedstawiciel Starosty Żarskiego

 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i podjęcie uchwał:
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
  2.  w sprawie: oddelegowania przedstawiciela Rady Gminy Tuplice do udziału w pracach Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Żarskiego
 4. Rozpatrzenie skargi Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze na Uchwałę nr XVII/102/2008 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008rok – podjęcie stosownej uchwały
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008
  1. sprawozdanie Wójta
  2. opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta
  3. opinie komisji stałych, w tym rewizyjnej jako – organu kontrolnego – Rady Gminy o wykonaniu budżetu
  4. wniosek komisji rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi w kontekście jej opinii o wykonaniu budżetu gminy
  5. opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tuplice z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok
 7. Wolne głosy i wnioski
 8. Sprawy różne
 9. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy