REGULAMIN KONKURSU NA
„NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE”

1. CEL KONKURSU
    Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego gminy Tuplice, zachęcanie mieszkańców do podejmowania wysiłków na rzecz utrzymania czystości i porządku na posesjach oraz ich upiększania. Organizatorzy pragną zachęcić mieszkańców do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno – sanitarnych panujących na posesjach.
Konkurs powinien również skłonić mieszkańców gminy do podejmowania prac porządkowych oraz przedsięwzięć organizacyjno – technicznych, w swym środowisku, m. in. w zakresie:
·    sadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
·    dbałości o wygląd i stan techniczny budynków i dróg dojazdowych,
·    zakładania instalacji wodno – kanalizacyjnych,
·    segregacji i zagospodarowania śmieci.

2. ORGANIZATORZY
Rada Gminy w Tuplicach
Wójt Gminy Tuplice

3. UCZESTNICY KONKURSU
    Uczestnikami konkursu mogą być właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Tuplice.
    Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do Urzędu Gminy w Tuplicach (druk deklaracji uczestnictwa można otrzymać w sekretariacie Urzędu, u sołtysa lub na stronie internetowej www.tuplice.pl).

4. KRYTERIA OCENY W KONKURSIE
1. Ogólny wygląd posesji – sposób zagospodarowania, estetyka, czystość i porządek.
2. Stan techniczny i estetyka budynków.
3. Obiekty sanitarne (śmietniki, szambo, kompostownik, ustęp).
4. Posiadanie przez właściciela nieruchomości dowodów płacenia za usługi w zakresie usuwania śmieci oraz ścieków.
5. Zagospodarowanie posesji:
·    część gospodarcza (budynki gospodarcze, podwórze, drogi dojazdowe, ogrodzenie)
·    część wypoczynkowo – ozdobna:
·    wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, murki oporowe, oczka wodne itp.)
·    trawniki
·    zadrzewienia
·    ogródek skalny
·    rabaty kwiatowe
·    ukwiecenie tarasów, werand, balkonów
·    plac zabaw dla dzieci
·    kącik wypoczynkowy.
5. PRZEBIEG KONKURSU
    Przyjęcie zgłoszeń uczestników do udziału w konkursie przez Urząd Gminy w Tuplicach  – do 5 czerwca 2009r.
    Wizytacja posesji zgłoszonych do konkursu przez Gminną Komisję Konkursową, podsumowanie konkursu – do 12 czerwca 2008r.
6. NAGRODY
    Laureaci miejsc I-III zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami upominkami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Tuplicach. Wręczenie nagród nastąpi 13 czerwca podczas festynu z okazji „Dnia Tuplic”.
7. PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU
    Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Tuplice oraz ogłoszone podczas festynu z okazji Dnia Tuplic.

– DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONKURSIE