Regulamin Konkursu Fotograficznego

„MOJA GMINA W OBIEKTYWIE”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów

 2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

 4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących

 5. Konkurs trwa do 15 września 2009 roku.

 

 

2. ZDJĘCIA

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

 2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym.

 3. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

 4. Termin zgłaszania zdjęć mija 15 września 2009 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.

 5. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:

tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, wiek, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.

 1. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania

 2. Fotografie należy składać bezpośrednio lub przesyłać na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów

Drzeniów 22

68-300 Lubsko

Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Moja gmina w obiektywie”.

 1. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 2. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu w składzie:

 • Wójt gminy Tuplice

 • Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Drzeniów

 • Sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów

 • Pracownik Wydziału ds. promocji gminy Tuplice

3. HARMONOGRAM KONKURSU

 •  
  1. Nadsyłanie prac do 15 września 2009 r.

  2. Ocena jury do 30 września 2009 r.

  3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 15 października 2009r.

  4. Wystawa pokonkursowa prac 20 października 2009r.-10 grudnia 2009 r.

4. NAGRODY

 1. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 150zł.

 2. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100zł.

 3. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 70zł.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.

 5. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub listowną.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

 1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Gminy Tuplice. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 2. Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po zakończeniu konkursu umieszczone w gminnej bazie fotograficznej. Zdjęcia te będą elementem promującym gminę Tuplice i będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do celów promocyjnych. Także i w tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami autorów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie z złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

 2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Stowarzyszenia.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników

 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 7. Załącznik:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Moja gmina w obiektywie” ,w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

  2. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7a