Konkurs na stanowisko: Kierownik Biura LGD – „ Grupa Łużycka”.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Grupa Łużycka”

Miejsce świadczenia pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania „ Grupa Łużycka” w Lubsku ul.Bohaterów 2

1. Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe

 2. Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE

 3. Biegła znajomość obsługi komputera

 4. Prawo jazdy kat. B

 5. Zdolność do czynności prawnych

 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku pracy

 2. Dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej.

 3. Miejsce zamieszkania, pracy, działalności na obszarze LGD

 4. Dyspozycyjność

 5. Dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w podejmowaniu decyzji

3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku Kierownika biura LGD „ Grupa Łużycka” obejmuje w szczególności:

 1. Koordynowanie pracą biura LGD w tym w zakresie terminowego, należytego i rzetelnego wykonywania zadań,

 2. Przygotowanie i składanie wniosków oraz koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach programów unijnych,

 3. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy, od chwili przygotowania wniosku do pełnego ich rozliczenia,

 4. Monitorowanie terminów naboru wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy oraz zgłębianie przepisów i wiadomości związanych z pozyskiwaniem środków unijnych oraz prawa unijnego.

 5. Sporządzanie sprawozdań,

 6. Uczestniczenie w szkoleniach związanych z problematyką pozyskiwania funduszy unijnych,

 7. Prowadzenie spraw kadrowych,

 8. Współpraca z biurem rachunkowym,

 9. Sprawowanie pieczy nad majątkiem i sprawami stowarzyszenia w ramach jego umocowania ,

 10. Organizacja spotkań oraz czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem ( przygotowanie programów spotkań, przygotowanie i dystrybucja materiałów, przygotowanie miejsca spotkania),

 11. Obsługa Rady Stowarzyszenia,

 12. Przygotowanie projektów uchwał w zakresie realizowanych zadań,

 13. Współpraca z mediami,

 14. Organizowanie współpracy z lokalnymi społecznościami wykonywanie zadań powierzanych przez Zarząd, Radę i Walne Zebranie Członków

 15. Pełnienie funkcji koordynatora projektów współpracy

4. Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. List motywacyjny

 2. Życiorys

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe

 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i o niekaralności

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Biura LGD „ Grupa Łużycka” ” w terminie do dnia 28.08.2009r. do godz. 15-tej osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lubsko lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Lubsko; Plac Wolności 1; 68-300 Lubsko;

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – „Grupa Łużycka” oraz w Biuletynach Informacji Publicznej członkowskich gmin..

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prezes stowarzyszenia LGD „Grupa Łużycka”

( – )Helena Miklaszewska

Konkurs na stanowisko: Specjalista d.s funduszy unijnych w zakresie Odnowy Wsi i Małych projektów.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista d.s funduszy unijnych w zakresie Odnowy Wsi i Małych projektów.

Miejsce świadczenia pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania „ Grupa Łużycka” Lubsku, ul Bohaterów 2

1. Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe

 2. Dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych

 3. Zdolność do czynności prawnych

 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w przygotowaniu w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

 2. Dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej.

 3. Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp.

 4. Miejsce zamieszkania, pracy, działalności na obszarze LGD

 5. Dyspozycyjność

 6. Prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku pracownika biurowego/ referenta LGD Lokalnej Grupy Działania „Grupa Łużycka” obejmuje w szczególności:

 1. Realizacja projektów współpracy.

 2. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.

 3. Kompleksowa obsługa potencjalnych beneficjentów w zakresie operacji: Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty.

 4. Obsługa posiedzeń organów statutowych LGD.

 5. Prowadzenie sekretariatu Biura

 6. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu.

 7. Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD.

 8. Współpraca z biurem rachunkowym przy opracowywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu.

 9. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD.

4. Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. List motywacyjny

 2. Życiorys

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe

 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i o niekaralności

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko pracownika biurowego/ referenta Biura LGD „ Grupa Łużycka” ” w terminie do dnia 28.08.2009r. do godz. 15-tej osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lubsko lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Lubsko; Plac Wolności 1; 68-300 Lubsko;

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej internetowej Lokalnej Grupy Działania – „Grupa Łużycka” oraz w Biuletynach Informacji Publicznej członkowskich gmin.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prezes stowarzyszenia LGD „Grupa Łużycka”

( – )Helena Miklaszewska

.