W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2009r. realizowany jest  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach kolejny etap projektu pt. ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem głównym Projektu jest reintegracja Beneficjentów Ostatecznych z rynkiem pracy i społeczeństwem poprzez kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych.

Pierwszą grupę docelową projektu stanowi 8 kobiet, które są bezrobotne, korzystają z pomocy OPS Tuplice oraz pozostają w wieku aktywności zawodowej. Wybrana grupa ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia i usamodzielnieniem się głównie z powodu braku wymaganych przez rynek pracy kwalifikacji.
Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie kontraktu socjalnego.
W ramach zawartych kontraktów socjalnych zastosowane zostaną edukacyjne, zdrowotne i społeczne instrumenty aktywnej integracji społecznej. Osoby realizujące kontrakty socjalne wezmą udział w kursie tematycznym,, Uniwersalny sprzedawca ze znajomością języka niemieckiego”
Udział w Projekcie jest bezpłatny a jego uczestnicy otrzymają pełne wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.
W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu zorganizowano w dniu 27 sierpnia 2009r o godz.10.00  spotkanie  organizacyjne  z osobami  wytypowanymi i zaproszonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach. Na spotkanie przyszły   również inne osoby zainteresowane udziałem w Projekcie.
Dnia 7 września odbyło się spotkanie mające na celu wybranie ostatecznej  liczby uczestników biorących udział w Projekcie, zapoznanie się przez nich z regulaminem udziału w Projekcie oraz złożeniem deklaracji uczestnictwa.
Dnia 14 września 2009r. o godz.10.00 odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielem firmy szkoleniowej.
Drugą grupę docelową Projektu stanowią uczniowie trzecich klas miejscowego gimnazjum (młodzież 15-17 lat). Grupę tą cechuje duże prawdopodobieństwo dotknięcia  wykluczeniem społecznym. Wyznaczenie grupy odbędzie się w październiku 2009r.
Grupa gimnazjalistów zostanie objęta trzema instrumentami aktywnej integracji (edukacyjny,zdrowotny,społeczny). Młodzież weźmie udział w szkoleniu ,,Wspieranie i promowanie aktywizacji edukacyjnej”. Ponadto odbędą się grupowe zajęcia warsztatowe z psychologiem oraz zaplanowano dyżur psychologa w celu udzielania indywidualnego wsparcia uczestnikom. Przewiduje się również uczestnictwo uczniów w terapii zajęciowej z terapeutą oraz spotkanie z przedstawicielem prawa.