Konkurs na stanowisko: Specjalista d.s funduszy unijnych  w zakresie Odnowy Wsi i Małych Projektów.
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista d.s funduszy unijnych  w zakresie Odnowy Wsi i Małych Projektów.
Miejsce świadczenia pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania „ Grupa Łużycka” Lubsku, ul Bohaterów 2
1. Wymagania konieczne:
1.Wykształcenie wyższe
2.Dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych
3.Zdolność do czynności prawnych
4.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
2. Wymagania dodatkowe:

 

1.Doświadczenie w przygotowaniu w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.
2.Dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej.
3.Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp.
4.Miejsce zamieszkania, pracy, działalności na obszarze LGD
5.Dyspozycyjność
6.Prawo jazdy kat. B
3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku pracownika biurowego/ referenta LGD Lokalnej Grupy Działania „Grupa Łużycka” obejmuje w szczególności:
1.Realizacja projektów współpracy.
2.Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.
3.Kompleksowa obsługa  potencjalnych beneficjentów w zakresie  operacji: Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty.
4.Obsługa posiedzeń organów statutowych LGD.
5.Prowadzenie sekretariatu Biura
6.Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu.
7.Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD.
8.Współpraca z biurem rachunkowym przy opracowywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu.
9.Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD.

4. Oferta kandydata powinna zawierać:
1)List motywacyjny
2)Życiorys
3)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4)Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe
5)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i o niekaralności

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko pracownika biurowego/ referenta Biura LGD „ Grupa Łużycka” ” w terminie do dnia 08.10.2009r. do godz. 15-tej osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lubsko lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Lubsko;  Plac Wolności 1; 68-300 Lubsko;
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej internetowej Lokalnej Grupy Działania – „Grupa Łużycka” oraz w Biuletynach  Informacji Publicznej członkowskich gmin.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prezes stowarzyszenia LGD „Grupa Łużycka”
( – )Helena Miklaszewska