W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Tuplice do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2011.
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o obowiązujący „Program Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Tuplice na rok 2011” na załączonym formularzu, do dnia 5 grudnia 2010 r. na adres Urzędu Gminy Tuplice ul. Mickiewicza 27,  68-219 Tuplice lub e-mail: promocja@tuplice.pl.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 5a ust.4 wspomnianej ustawy, program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawiera w szczególności:
1. cel główny i cele szczegółowe programu;
2. zasady współpracy;
3. zakres przedmiotowy;
4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5. priorytetowe zadania publiczne;
6. okres realizacji programu;
7. sposób realizacji programu;
8. wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
9. sposób oceny realizacji programu;
10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

– projekt programu

– formularz proponowanych uwag