Logo NSP WÓJT GMINY TUPLICE GMINNY KOMISARZ SPISOWY
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Tuplice, który odbędzie się w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00.

Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór
na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Tuplice.

I. Wymagania stawiane kandydatom:

   1. ukończone 18 lat,
   2. co najmniej średnie wykształcenie (mile widziani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem o specjalności statystyka, informatyka, matematyka i pokrewnych),
   3. preferowane zamieszkiwanie lub wykonywanie pracy na terenie Gminy Tuplice,
   4. pełna sprawność fizyczna umożliwiająca sprawne i terminowe przeprowadzenie zadań spisowych,
   5. umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność, umiejętność wzbudzania zaufania i nawiązywania współpracy),
   6. obowiązkowość, rzetelność, elastyczność,
   7. umiejętność organizacji pracy własnej, szybkiego uczenia się,

   1. biegła umiejętność obsługi komputera, umiejętność posługiwania się terminalami, urządzeniami typu hand-held
   2. umiejętności topograficzne, wykorzystywania map cyfrowych oraz systemu GPS,
   3. znajomość terenu gminy,
   4. w przypadku obywateli Unii Europejskiej, kandydatów na rachmistrzów spisowych – biegła znajomość języka polskiego.

 

II. Harmonogram zadań:

1. 05.01.2011 do 25.02.2011 r..: szkolenie rachmistrzów,

2. 01.03.2011 r. do 17.03.2011 r.- obchód przedspisowy,

3. 31.03.2011 r. do 30.06.2011 r. – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

Ważna informacja!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach zakończonych egzaminem oraz wymagane jest złożenie oświadczenia o pełnej dyspozycyjności oraz o zachowaniu tajemnicy danych uzyskanych w czasie prowadzenia czynności spisowych.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:

– imię, nazwisko,

– adres zamieszkania,

– nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,

– data urodzenia,

– miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki, kierunek studiów)

– informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,

– w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny.

   1. dokument poświadczający wykształcenie,
   2.kserokopia dowodu osobistego, lub paszportu
   3.oświadczenie kandydata o znajomości obsługi komputera, innych urządzeń i aplikacji komputerowych, mile widziane dokumenty potwierdzające umiejętności w obsłudze komputera

   1. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   2.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

   1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
   2. w przypadku obywateli Unii Europejskiej – oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie (wskazane dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego),
   3. oświadczenie o pozostawaniu w gotowości do dyspozycji w czasie prowadzenia NSP.

IV. Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Tuplicach, ul. Mickiewicza 27 , 68 – 219 Tuplice z dopiskiem „Nabór na rachmistrza spisowego NSPLiM 2011” w terminie od 6 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 22 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Urzędu

 

Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Tuplice ustalono liczbę dwóch rachmistrzów. Przewiduje się również wyznaczenie dwóch rachmistrzów rezerwowych (w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, nie zaliczenia egzaminu, lub wycofania się wybranego kandydata).

– niezbędne załączniki do wypełnienia