I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Tuplice informuje, iż od miesiąca grudnia 2010r.  ulegną zmianie terminy wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – powyższe świadczenia będą wypłacane w kilku transzach.
Powstałe utrudnienia nie są zależne od tut. Urzędu Gminy, lecz od faktycznego przekazania środków finansowych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. O terminach wypłat ww. świadczeń należy zasięgać informacji w Urzędzie Gminy Tuplice, Nr tel. 68 362 57 34.