Konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
Miejsce świadczenia pracy: Biuro „Lokalnej Grupy Działania – Grupa Łużycka” w Lubsku ul. Kopernika 19

1. Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe,
2. doświadczenie zawodowe: minimum 1. roczne doświadczenie  w pracy w organizacji pozarządowej lub na stanowisku  administracyjnym,
3. udokumentowana wiedza z zakresu  Funduszy unijnych,
4. biegła znajomość obsługi komputera,
5. prawo jazdy kat. B,
6. zdolność do czynności prawnych,
7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość zasad funkcjonowania organizacji NGO,
2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
3. umiejętność samodzielnego przygotowania , realizacji i rozliczania projektów,
4. znajomość co najmniej jednego języka obcego ,
6. komunikatywność,
7. umiejętność pracy zespołowej,
8. umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych.

3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku Specjalisty ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” obejmuje m.in.

1. obsługa beneficjentów ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach działań: tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
2. projektowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych LGD,
3. przygotowanie szkoleń i spotkań aktywizujących społeczność lokalną
4. dokonywanie zakupów materiałów biurowych i innych materiałów dotyczących bieżącego funkcjonowania biura,
5. prowadzenie dokumentacji fotograficznej z działań LGD,
6. udzielanie informacji związanych z realizacją LSR drogą telefoniczną i elektroniczną,
7. kompletowanie publikacji przepisów prawnych,
8. pomoc przy organizacji inicjatyw podejmowanych przez LGD,
9. wykonywanie innych poleceń Dyrektora  biura.

4. Oferta kandydata powinna zawierać:

1. List motywacyjny
2. Życiorys
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i o niekaralności

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” w terminie do dnia 28.01.2011r. do godz. 15-tej w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul Kopernika 19, 68-300 Lubsko (decyduje data wpływu);
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – Grupa Łużycka” oraz w Biuletynach Informacji Publicznej członkowskich gmin..
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prezes Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka”
( – )Helena Miklaszewska