Zarząd Stowarzyszenia „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” z siedzibą w Lubsku

OFERTA PRACY

Dyrektor Biura „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”

Miejsce pracy: Lubsko

Opis stanowiska:
– kierowanie pracą biura ŁLGR w zakresie spraw związanych z: umową z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2010 roku o realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich,
–  obsługa działalności organów statutowych ŁLGR
–  przygotowanie na potrzeby Zarządu ŁLGR analiz, projektów pism i uchwał, prezentacji itp.
– administrowanie innymi sprawami ŁLGR jako stowarzyszenia, określonymi w statucie i regulaminach oraz przepisach powszechnie obowiązujących, dotyczących w szczególności rozliczeń finansowych i sprawozdawczości,
–  organizacja szkoleń i promocja ŁLGR na zasadach określonych przez Zarząd,
–  organizacja współpracy ŁLGR na szczeblu międzyregionalnym i międzynarodowym,
–  nadzór i kontrola podległych pracowników,
–  kompleksowa obsługa beneficjentów w zakresie aplikowania o środki pomocowe,
Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe,
– co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
– znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (dostępna pod adresem  
  www.gruparybacka.lubsko.pl),
– znajomość pakietu MS Office,
– biegła znajomość języka niemieckiego,
– oświadczenie o niekaralności (nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
–  znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
– ustawy z dnia 03.04.2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego,
– ustawy z dnia 07.04.1989 r. o stowarzyszeniach,
– ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych,
– rozporządzenia Rady (UE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego,
– rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania  pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w organizacji zadań związanych z wykorzystaniem środków publicznych, w tym z Unii Europejskiej,
– umiejętność pracy wymagającej częstych kontaktów zewnętrznych z ludźmi,
– umiejętność prowadzenia szkoleń, konferencji i spotkań informacyjno – promocyjnych.

Dokumenty wymagane:
– CV kandydata,
– list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
– oświadczenie o niekaralności,
– oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej” należy składać osobiście lub przesyłać w terminie do 11.02.2011 r. do godz. 15:00 na adres: Stowarzyszenie „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”,
ul. Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko, I piętro (w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka”).
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – Grupa Łużycka” oraz w Biuletynach Informacji Publicznej członkowskich gmin.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

                                     Prezes Stowarzyszenia „ŁLGR”
                                             Marcin Biczewski