OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Tuplicach poszukuje psychologa w ramach umowy zlecenia do prowadzenia poradnictwa indywidualnego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, głównie w zakresie problemów związanych z uzależnieniami i przemocą. Umowa zlecenia w okresie od kwietnia do grudnia 2011 roku w ilości 6 godzin miesięcznie.
Warunki:
1. wykształcenie wyższe magisterskie – psychologiczne,
2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć  i terapii o podobnym charakterze
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończone studia, kursy i szkolenia
3. do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 poz. 926 z 2002r ze zm.)
Prosimy o podanie swojej propozycji prowadzenia zajęć, zastosowanych technik pracy oraz proponowanych warunków wynagrodzenia w terminie do 28 lutego 2011r

Propozycje prosimy składać na adres:
Urząd Gminy
Ul. Mickiewicza 27
68-219 Tuplice