OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach poszukuje psychologa w ramach umowy zlecenia do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach” przez okres 7 m-cy (dokładny czas trwania do uzgodnienia).

Opis stanowiska pracy:
Zajęcia w dwóch grupach:
I grupa –  3-4 rodziny dysfunkcyjne z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (terapia poszczególnych par)
II grupa – zajęcia z grupą ok. 12-14 osobową – trening kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej, praca ze stresem, rozwiązywanie problemów, podnoszenie kompetencji życiowych, motywowanie do działania.

Warunki:
1. wykształcenie wyższe magisterskie – psychologiczne,
2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć  i terapii o podobnym charakterze
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończone studia, kursy i szkolenia
3. do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 poz. 926 z 2002r ze zm.)

Prosimy o podanie swojej propozycji prowadzenia zajęć, zastosowanych technik pracy, szczegółowej tematyki oraz proponowanych warunków wynagrodzenia w terminie do 21 lutego 2011r

Propozycje prosimy składać na adres
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Mickiewicza 27
68-219 Tuplice