Wybory sołtysa 

Zebrania Wiejskie odbyły się w dniach 24 stycznia 2011 r. do 26 lutego 2011 r. we wsiach: Tuplice, Matuszowice, Gręzawa, Drzeniów, Chlebice, Cielmów, Chełmica, Czerna, Grabów, Jagłowice, Łazy, Nowa Rola i Świbinki. Zebrania zwołał i je otwierał Wójt Gminy Tuplice – Tadeusz Rybak, a przewodniczyła i prowadziła obrady Sekretarz Gminy – Iwona Prokop

I. Zebrania odbywały się w godzinach popołudniowych i sobotę, tak by umożliwić przyjście jak największej liczbie uprawnionych do głosowania mieszkańców poszczególnych wsi. Na wszystkich Zebraniach był obecny Wójt Gminy – Pan Tadeusz Rybak. oraz – na części spotkań – Przewodniczący Rady Gminy Tuplice – Pan Sylwester Mazurkiewicz.

 Porządek obrad, ustalono dla wszystkich sołectw podobnie:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Sprawozdanie Sołtysa z 2006 – 2010

 3. Wybory Sołtysa

 4. Wybory Rady Sołeckiej

 5. Sprawy różne

 6. Zamknięcie Zebrania

Przebieg Zebrań

Wszytkie Zebrania sołeckie zakończyły się wyborem nowych Sołtysów oraz Rad Sołeckich:

 1. Czerna – 24.01.2011 godz. 16 00

a) uprawnionych do głosowania 76 łącznie udział brało 21 osób (27,6%)– wybory w I terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Marek Tomiuk

c) rada sołecka – Kazimiera Sobkowiak, Alicja Kiełbowska, Dawid Karbowy

 1. Drzeniów – 25.01.2011 godz. 16 00

a) uprawnionych do głosowania 159 łącznie udział brało 27 osób (17,0%) – wybory w II terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Tułacz Ryszard

c) rada sołecka – Zezula Agnieszka, Szulc Judyta, Kolańska Beata

 1. Grabów – 31.01.2011 godz. 16 00

a) uprawnionych do głosowania 120 łącznie udział brało 19 osób (15,8%) – wybory w II terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Jagodzki Krzysztof

c) rada sołecka – Borowska Grażyna, Krzysztof Krassy, Kazimiera Drabczyk

 1. Chlebice – 31.01.2011 godz. 17 30

a) uprawnionych do głosowania 28 – łącznie udział brało 11 osób (39,3%)– wybory w I terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Korczyńska Maria

c) rada sołecka – Marek Gil, Maria Bućkowska, Irena Garstka

 1. Cielmów – 01.02.2011 godz. 16 30

a) uprawnionych do głosowania 293 łącznie udział brało 44 osoby (15,0%) – wybory w II terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Jolanta Smyk

c) rada sołecka – Piotr Kisiela, Stanisława Witowska, Bojko Monika

 1. Chełmica – 11.02.2011 godz. 16 00

a) uprawnionych do głosowania 206 łącznie udział brało 35 osób (17%)– wybory w II terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Ślipko Jan

c) rada sołecka – Nikoliszyn Wioletta, Witka Czesława, Mróz Robert

 1. Jagłowice – 11.02.2011 godz. 18 00

a) uprawnionych do głosowania 75 łącznie udział brało 17 osób (22,7%)– wybory w I terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Mirosława Nazaruk

c) rada sołecka – Bogdanowicz Jadwiga, Reczuch Zbigniew, Marciniak Franciszek

 1. Nowa Rola – 17.02.2011 godz. 16 30

a) uprawnionych do głosowania 102 łącznie udział brało 14 osób (13,7%) – wybory w II terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Agata Kromp – Myśliwiec

c) rada sołecka – Agnieszka Woźniak, Stanisław Kobus, Kromp Mirosława

 1. Gręzawa – 17.02.2011 godz. 18 00

a) uprawnionych do głosowania 109 łącznie udział brało 25 osób (22,9%) – wybory w I terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Edyta Nikoliszyn

c) rada sołecka – Paweł Mazurek, Krzysztofa Tułacz, Andrzej Iwańczuk

 1. Świbinki – 21.02.2011 godz. 16 00

a) uprawnionych do głosowania 110 łącznie udział brało 5 osób (4,5 %)– wybory w II terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Żurowska Małgorzata

c) rada sołecka – Weronika Migda, Bogdan Semeniuk, Andrzej Stasin

 1. Tuplice – 24.02.2011 godz. 16 30

a) uprawnionych do głosowania 1209 łącznie udział brało 27 osób (2,2%)– wybory w II terminie Zebrania wiejskiego

b) sołtys – Waldemar Niewczas

c) rada sołecka – Irena Grubizna, Zdzisław Woźniak, Jolanta Antczak

 1. Łazy – 26.02.2011 godz. 12 00

a) uprawnionych do głosowania 117 łącznie udział brało 35 osób (29,9%)– wybory w I terminie Zebrania wiejskiego

b) sołtys – Nowakowski Zdzisław

c) rada sołecka – Kurzawa Helena, Jeziorska Lilla, Kaźmierczak Paweł

 1. Matuszowice – 26.02.2011 godz. 14 00

a) uprawnionych do głosowania 42 łącznie udział brało 20 osób (47,6%)– wybory w I terminie Zebrania Wiejskiego

b) sołtys – Szarlej Andrzej

c) rada sołecka – Golc Krystyna, Warchoł Małgorzata, Oryga Andrzej

 1. Największa frekwencja była we wsiach Matuszowice, Łazy i Czerna, najmniejsza – Tuplice, Świbinki i Nowa Rola. By Zebranie Wiejskie odbyło się i podejmowało prawomocne uchwały niezbędny jest udział co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. Sześć wsi spełniło ten wymóg już w pierwszym terminie. W pozostałych wsiach Zebrania odbyły się w drugim terminie, gdzie już wymóg quorum nie obowiązuje i uchwały zebrania są ważne bez względu na liczbę uczestników zebrania. Średnia frekwencja osób uprawnionych obecnych na Zebraniach Wiejskich gminy Tuplice wyniosła 21,15%.

 2. Wójt Gminy – Tadeusz Rybak gratulował Sołtysom – oraz wybranym Radom, życzył im owocnej współpracy z mieszkańcami i działań podejmowanych na rzecz rozwoju wsi i sołectwa – podkreślił ważną rolę Rady, która nie powinna być tylko na papierze, ale przede wszystkim wspierać działania sołtysa i aktywizować lokalne społeczności. Sama Gmina ma małe środki i tylko pomoc mieszkańców może ożywić wsie, sołectwa i rozbudzić poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za mienie i wizerunek wsi. Strony zadeklarowały chęć współpracy. Na tym Zebrania Wiejskie zakończono.