LGD Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
1. Wymagania konieczne:
1. wykształcenie wyższe
2. prawo jazdy kat. B
3. dobra znajomość obsługi komputera
4. dobra organizacja pracy
5. umiejętność pracy w zespole

2. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość zasad funkcjonowania organizacji NGO
2. znajomość co najmniej jednego języka obcego
3. Zakres czynności obejmuje m.in.
1. obsługa beneficjentów ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach działań tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
2. przygotowywanie i prowadzenie spotkań aktywizujących społeczność lokalną, imprez promocyjno-informacyjnych, seminariów, warsztatów,
3. bieżące czynności związane z obsługą biura,
4. udzielanie informacji związanych z realizacją LSR,
5. ogólne poradnictwo prawne, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,

 4. Oferujemy
1. umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
2. pracę na odpowiedzialnym stanowisku
5. Oferta kandydata powinna zawierać:
1. list motywacyjny
2. CV
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. dokumenty potwierdzające wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i o niekaralności
6. Uwagi
Praca planowana jest wstępnie na początek maja 2011 r.
 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” w terminie do dnia 26.04.2011r. do godz. 15-tej w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul Kopernika 19, 68-300 Lubsko (decyduje data wpływu);
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – Grupa Łużycka”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Prezes Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka”
( – )Helena Miklaszewska