LGR

Zarząd Stowarzyszenia „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” z siedzibą w Lubsku

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. obsługi beneficjentów i funduszy unijnych

w Stowarzyszeniu „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”

 

Miejsce pracy: Lubsko

Opis stanowiska Wymagania

1. Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe,
2. znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
3. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
4. prawo jazdy kat. B,
5. zdolność do czynności prawnych,
6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

7. znajomość przepisów prawa, a w szczególności:

– ustawy z dnia 03.04.2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego,

– ustawy z dnia 07.04.1989 r. o stowarzyszeniach,

– rozporządzenia Rady (UE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego,

– rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
2. umiejętność samodzielnego przygotowania, realizacji i rozliczania projektów,
3. komunikatywność,
4. umiejętność pracy zespołowej,
5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych,
6. dobra znajomość języka niemieckiego.

3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku Specjalisty ds. obsługi beneficjentów i funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” obejmuje m.in.:

1. obsługa beneficjentów ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach PO Ryby,
2. projektowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych „ŁLGR”,
3. przygotowanie szkoleń i spotkań aktywizujących społeczność lokalną
4. dokonywanie zakupów materiałów biurowych i innych materiałów dotyczących bieżącego
funkcjonowania biura,
5. prowadzenie dokumentacji fotograficznej z działań „ŁLGR”,
6. udzielanie informacji związanych z realizacją „ŁLGR”, drogą telefoniczną i elektroniczną,
7. kompletowanie publikacji i przepisów prawnych,
8. pomoc przy organizacji inicjatyw podejmowanych przez „ŁLGR”,
9. wykonywanie innych poleceń Dyrektora biura.

4. Oferta kandydata powinna zawierać:

1. list motywacyjny
2. życiorys
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. dokumenty potwierdzające wykształcenie,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji i o niekaralności.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. obsługi beneficjentów i funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” w terminie do dnia 06.05.2011 r. do godz. 15-tej w biurze Stowarzyszenia „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenia „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko (decyduje data wpływu); Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” oraz w Biuletynach Informacji Publicznej członkowskich gmin.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Prezes Stowarzyszenia „ŁLGR”

Marcin Biczewski