Sesja Rady Gminy TupliceZgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Tuplice VI Kadencji w dniu 18 maja 2011 roku (środa) o godz. 10:00 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1.     Otwarcie obrad VI sesji rady gminy.
 2.     Przyjęcie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z IV sesji rady gminy.
 4.     Przyjęcie protokołu z V sesji rady gminy.
 5.     Informacja nt. bieżącej pracy wójta.
 6.     Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Tuplice za 2010 rok.
 7.     Sprawozdanie z wykorzystania środków i działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach za rok 2010 r.
 8.     Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 9.     Interpelacje i zapytania radnych.
 10.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11.     Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2011;
  2. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2011-2016;
  3. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/198/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 22 września 2010 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców;
  4. w sprawie: przeznaczenia przez Gminę Tuplice kwoty w wysokości 90 450 zł w roku 2011 tytułem podwyższenia wkładów spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Żarach;
  5. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuplice;
  6. w sprawie: określenia trybu prac i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuplicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad VI sesji rady gminy.

Przewodniczący Rady

Sylwester Mazurkiewicz