WYBORY ŁAWNIKÓW

na kadencję 2012-2015

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) do końca października roku kalendarzowego, w którym upływa czteroletnia kadencja dotychczasowych ławników Rada Gminy Tuplice powinna dokonać wyboru, w głosowaniu tajnym, nowych ławników.

Liczba ławników do Sądu Rejonowego w Żarach, wybieranych przez Radę Gminy Tuplice jest określona w oparciu o art. 161 § 2 ustawy przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i wynosi:

do wydziału Pracy – 1 ławnik

do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 2 ławników

 

Uprawnieni do zgłoszenia kandydata na ławnika

Kandydatów na ławników, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 roku, zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Kto może być ławnikiem?

Zgodnie z art. 158. § 1. cytowanej ustawy – Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)   jest nieskazitelnego charakteru,

  3)   ukończył 30 lat,

  4)   jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)   nie przekroczył 65 lat.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów

Art. 159. § 1. z kolei wyłącza możliwość ubiegania się o funkcję ławnika:

  1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)   duchowni,

  7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)   funkcjonariusze Służby Więziennej.

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego (wzór zgłoszenia dostępny w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. z 2006 r. nr 50, poz. 370), do której kandydat ma załącza:

1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

5) dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w Urzędzie Gminy Tuplice w pok. nr 9 (na stanowisku ds. obsługi rady) oraz na stronie BIP.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy Tuplice w pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu od 7 00 – 15 00

Ważne!

  1. Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

  2. Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do rady miasta po upływie określonego terminu (30.06.2011) pozostawia się bez rozpatrzenia.

  3. Termin do zgłoszenia kandydata, jest terminem zawitym i nie podlega przywróceniu.

 

Wójt Gminy Tuplice

/-/ Tadeusz Rybak