Tuplice, dnia 06 czerwca 2011 r.           

      
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Tuplice VI Kadencji w dniu 16 czerwca 2011 roku (czwartek) o godz. 1000 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.
Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad VII  sesji rady gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji rady gminy.
 4. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta.
 5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zarządzeń  Wójta Gminy, sprawozdań oraz umorzeń należności pieniężnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok;
  2. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2011-2016;
  3. w sprawie: określenia opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, w przedszkolu prowadzonym przez  Gminę Tuplice;
  4. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/126/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania oraz ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do  wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice;
  5. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla   nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
  6. w sprawie: nadania nazwy urzędowej skwerowi w miejscowości Tuplice.
 10. Sprawozdanie finansowe Gminy Tuplice za 2010 rok.
  1. sprawozdanie Wójta.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
  1. sprawozdanie Wójta,
  2. opinia regionalnej izby  obrachunkowej o sprawozdaniu wójta,
  3. opinie komisji stałych, w tym rewizyjnej – jako organu kontrolnego rady gminy o wykonaniu budżetu gminy,
  4. wniosek komisji rewizyjnej rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi w kontekście jej opinii o wykonaniu budżetu gminy,
  5. opinia składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej do wniosku komisji rewizyjnej rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2010 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok dla  Wójta Gminy Tuplice.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad VII sesji rady gminy.
                                                     Przewodniczący Rady

                                                       Sylwester Mazurkiewicz