Tuplice, dnia 22 listopada 2011 r.

BR.S.0002.10.2011

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję X Sesję Rady Gminy Tuplice VI Kadencji w dniu 30 listopada 2011 roku (środa) o godz. 1000 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad X sesji rady gminy.
2. Zaprzysiężenie radnego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji rady gminy.
5. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta.
6. Informacja na temat działalności ŁZG – spotkanie z Panem Mariuszem Iżykiem prezesem Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników podległych wójtowi.
8. Informacja o pomocy udzielanej przez OPS.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie projektów i podjecie uchwał.
11.1 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011;
11.2 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata
2011-2016;
11.3 w sprawie: zmiany składu komisji stałych Rady Gminy Tuplice.
11.4 w sprawie: określenia wysokości podatków od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku;
11.5 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych
i inkasa na terenie gminy Tuplice;
11.6 w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
11.7 w sprawie: wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuplice;
11.8 w sprawie: wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części na terenie gminy Tuplice;
11.9 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Tuplice;
11.10 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transportu, na terenie gminy Tuplice;
11.11 w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuplice oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz