Tuplice, dnia 06 grudnia 2011 r.           

      
a/a
BR.0002.12.2011.KZ

     Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Tuplice VI Kadencji w dniu 29 grudnia 2011 roku (czwartek) o godz. 1000 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XII  sesji rady gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji rady gminy.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta.
5. Informacja na temat planów pracy komisji stałych na 2012 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2012.
   6.1 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tuplice na 2012 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok;
     7.1 przyjęcie sprawozdania;
  7.2 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012  rok;
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
10.1  w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok;
10.2 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2011-2016;
10.3 w sprawie: uchwała budżetowa na 2012 rok gminy Tuplice;
10.4 w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2012;
10.5 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XII sesji rady gminy.

                                                     Przewodniczący Rady

                                                       Sylwester Mazurkiewicz