Tuplice, dn. 20.12.2011 r.

                                                        
                                                                        

  a/a
BR. 0012.3.12.2011.KZ
                                                          
              Zgodnie z § 72 pkt.2 Statutu Gminy Tuplice zwołuję  12  posiedzenie Komisji  Oświaty, Zdrowia, Kultury, Opieki Społecznej oraz Prawa i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2011 roku o godz. 10:00 w sali socjoterapeutycznej przy Urzędzie Gminy w Tuplicach.

 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Przygotowanie GOPS-u do pomocy potrzebującym w czasie zimy.
5. Projekt sprawozdania rocznego z prac komisji oświaty.
6. Wydanie opinii na temat budżetu gminy na 2012 rok
7. Plan pracy na 2012 rok.
8. Sprawy różne – opiniowanie projektów uchwał.
9. Zamknięcie posiedzenia.

                                             Przewodniczący Komisji

                                                  Ryszard Jasiński