Tuplice, dnia 20.12.2011 r.

                         
                        a/a
                    

BR. 0065.4.10.2011.KZ

               Zgodnie z §72 pkt. 2 Statutu Gminy Tuplice zwołuję 10 posiedzenie Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 roku o godz. 1000 w  Sali Ślubów w Urzędzie Gminy w Tuplicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wydanie opinii na temat budżetu gminy na 2012 rok.
4. Sprawy różne – opiniowanie projektów uchwał.
5. Zamknięcie posiedzenia.

                                             Przewodniczący Komisji

                                              Krzysztof Krassy