OGŁOSZENIE

O otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury.

Wójt Gminy Tuplice działając na podstawie art. 11 ust 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza:

1.Rodzaj zadania
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie polegać ma m.in. na organizowaniu imprez, zawodów i turniejów przeznaczonych dla mieszkańców gminy, do zadania należeć będzie również bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej – kwota przeznaczona na realizację zadania – 17.000zł
edukacji, wychowania i kultury na terenie gminy Tuplice w 2012 r. – zadanie polegać ma m.in. na  organizowaniu imprez kulturalno-rekreacyjnych, organizacji i koordynacji działań mających na celu rozwój zespołów ludowych, upowszechniania i promocji rodzimej twórczości kulturalnej, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa – kwota przeznaczona na realizację zadania – 8.000zł

2. Zasady przyznawania dotacji :

Dotacja zostanie przyznana na podstawie zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Terminy i warunki realizacji zadania :
a) zadanie winno być wykonane do 15 grudnia 2012r.,
b) warunkiem realizacji zadania jest spełnienie wymagań ustawowych przez organizację a także podpisanie umowy z gminą ,
c) do realizacji zadania gmina nieodpłatnie użyczy boiska i szatni dla sportowców .

4. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.02.2012 r. w Urzędzie Gminy Tuplice ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice

5. Termin, tryb i kryteria dokonywania wyboru ofert:
Oferty zostaną wybrane w terminie 7 dni od daty upływu terminu ich składania .
Oferty będą wybierane na podstawie kryteriów :
a)  zapewnienia wysokiej jakości wykonania zadania ,
b) wielkości oraz kalkulacji środków z dotacji na realizację zadania ,
c) zaangażowania środków własnych lub z innych źródeł na realizację zadania ,
d) oceny możliwości realizacji zadania przez organizację ,
e) dotychczasowej działalności organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.

6. Zrealizowane przez organ administracji publicznej zadania publiczne w roku poprzednim z udziałem organizacji pozarządowych :
– Klub Sportowy Tupliczanka Tuplice – 15.000 zł
– Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów – 5.000zł
7. Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

 – wzór oferty

– Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi