W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ustawy o bibliotekach, Wójt Gminy Tuplice informuje o przedłożeniu projektu Uchwały w sprawie
zamknięcia z dniem 31 grudnia 2012 r. punktu bibliotecznego w Drzeniowie (były budynek szkoły) i przekazania jego zasobów do Biblioteki Gminnej w
Tuplicach. (projekt dostępny w Sekretariacie Gminy oraz na stronie BIP Urzędu http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/75/Projekty_uchwal-konsultacje/ )  Ewentualne pisemne uwagi i wnioski w powyższej sprawie należy kierować do Urzędu Gminy Tuplice, Sekretariat pok. nr 9, ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice, do dnia 12 września 2012 r.