W związku z przewidywaną kontrolą podatkową zaplanowaną na 2013 rok Wójt Gminy Tuplice prosi mieszkańców o zweryfikowanie poprawności danych zawartych w złożonych informacjach podatkowych  z istniejącym stanem faktycznym. W przypadku samodzielnego ustalenia rozbieżności należy złożyć korektę informacji podatkowej, co będzie skutkować naliczeniem poprawnej kwoty podatku od momentu złożenia korekty. Ujawnienie rozbieżności mających wpływ na wysokość podatku podczas przeprowadzania czynności kontrolnych spowoduje natomiast naliczenie poprawnej kwoty zobowiązania z zachowaniem 5 letniego okresu przedawnienia wynikającego z art. 68 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zmianami).