Od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną objęci tylko mieszkańcy nieruchomości natomiast nieruchomości niezamieszkałe np. sklepy, warsztaty samochodowe, szkoły, hotele, restauracje, poczty, przychodnie, działają na dotychczasowych zasadach tj. właściciel nieruchomości niezamieszkałej w myśl ustawy z dnia 13 września 2013r „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”zobowiązany jest zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów powstających na wyżej wymienionej nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów oraz wpis do Rejestru Działalności Regulowanej -prowadzony przez Wójta Gminy Tuplice (dostępny na stronie www.tuplice.pl, zakładka „ustawa śmieciowa”)

     Właściciele nieruchomości niezamieszkałych uiszczają opłaty na rzecz operatora z którym podpisali umowę. Górne stawki opłat za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostały określone w uchwale Rady Gminy Tuplice nr XIX/121/2012 oraz  uchwała nr XIX/119/2012 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik. Stawki mogą ulec zmianie wyłącznie w wyniku podjęcia nowej bądź zmieniającej dotychczasową uchwały.