Harmonogram Tuplice i gmina Tuplice

 

DNI WYWOZU

 

zmieszane

plastik

makulatura

szkło

bio

lipiec

3

17

31

4

11

18

25

sierpień

14

28

 

1

8

22

29

wrzesień

11

25

 

5

12

19

26

październik

9

23

 

3

10

17

24

listopad

6

20

 

7

14

21

28

grudzień

4

18

 

5

12

19

27

 

 

Wypis z uchwały nr XIX/122/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

  1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, przy czym:

 

  1. w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na tej nieruchomości pierwszych odpadów komunalnych, termin wniesienia pierwszej opłaty ustala się na dzień do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wniesienia opłaty;

  2. w przypadku zmiany danych będących podstawą złożenia deklaracji korygującej ustalenia wysokości należnej opłaty, termin wniesienia opłaty w nowej wysokości ustala się na 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia na nowo wysokości należnej opłaty (zwiększenia lub zmniejszenia).

 

  1. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 10 lipca 2013 r.

  2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić można w kasie Urzędu Gminy, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400lub przelewem na rachunek bankowy 56 1020 5460 0000 5902 0005 9980  podając w tytule przelewu rodzaj opłaty, oznaczenie nieruchomości oraz dane identyfikujące osobę wpłacającą (właściciela, najemcę, władającego itp.).