ZAWIADOMIENIE

                  Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Tuplice VI Kadencji w dniu  28 lutego 2014 roku (piątek) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVII sesji rady gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji rady gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy wójta.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Tuplice przyjętych w II półroczu 2013 r.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
9.1  w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok;
9.2  w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2014-2020;
9.3 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Tuplice w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;
9.4 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;
9.5 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
9.6 w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Tuplice na rok 2014;
9.7 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Tuplice na
rok 2014”;
9.8 w sprawie: zmian w uchwale nr XIX/122/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9.9 w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
9.10 w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Tuplice;
9.11 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tuplice do ustalania cen korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Tuplice;
9.12 w sprawie: rozpatrzenia skargi na nierzetelną pracę Wójta;
9.13 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXVII  sesji Rady Gminy. 

                                                     Przewodniczący Rady
                                                     /-/  Sylwester Mazurkiewicz