W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tuplice uchwały nr XXVII/189/2014 w sprawie: zmian w uchwale nr XIX/122/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustanowiono nowy termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszcza się  BEZ WEZWANIA do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Tuplice od godz. 10:00 do 13:30 bądź przelewem bankowym  na numer konta  56 1020 5460 0000 5902 0005 9980 ( wskazując adres nieruchomości, której opłata dotyczy oraz płatnika wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)