W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.
W praktyce rodziny takie na podstawie wydanych kart uzyskać będą mogły zniżki za wstęp w opłatach do instytucji podległych ministrom, tj. muzea, instytucje wystawiennicze, parki narodowe, rezerwaty przyrody, obiekty rekreacyjno-sportowych.
Do programu będą mogły przystąpić także inne podmioty, które wyrażą taką wolę np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe, przedsiębiorstwa komunalne, ośrodki kulturalno – rozrywkowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne. Szczegółowe informacje w sprawie Karty oraz uprawnień z niej wynikających udostępnione są na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce: Duża rodzina

Karta jest przyznawana i wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Jest dokumentem identyfikujący członka rodziny wielodzietnej.

Program jest realizowany przez gminy od dnia 16 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w
Urzędzie Gminy Tuplice
ul. Mickiewicza 27
pok. 1  tel. 68 362 57 34