Projekt współfinansowany przez

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  Osi 4 LEADER.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
WFOŚiGW w Zielonej Górze

Zakończono przebudowę Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Rytwinach. Obecnie trwają procedury administracyjne związane z odbiorem inwestycji, a przewidywanym terminem przekazania SUW  do użytkowania Gminie Tuplice (właściciela SUW)  jest 15 listopada 2014 r. Przebudowa została zrealizowana przede wszystkim w oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych PROW – podstawowe usługi dla ludności wiejskiej – w kwocie 1 820 000 zł. Całość inwestycji po przetargu to kwota 3 016 000 zł, natomiast wkład własny gminy to ok. 600 tys. zł.  Gmina Tuplice, jako jedna z niewielu gmin wiejskich jest zwodociągowana w 100%, jednak zużycie techniczne  SUW  powodowało częste awarie oraz pogorszenie wody pitnej,  inwestycja ta zatem poprawi ciągłość  dostaw, jak i jakość wody dostarczanej wszystkim mieszkańcom  Gminy Tuplice i czterem wioskom z Gminy Trzebiel, tj . dla prawie 4 tys. osób.

 {gallery}/2014 Ujecie wody{/gallery}