W związku z narodowym programem usuwania azbestu  gmina Tuplice planuje wystąpić o dofinansowanie do WFOŚiGW w Zielonej Górze zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuplice” w imieniu zainteresowanych mieszkańców, planujących wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów.
Dofinansowanie może stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących:
– demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;
– transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
– unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
 
Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki z związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.
 
Zainteresowane osoby będące właścicielami nieruchomości, na których znajdują się azbestowe pokrycia dachowe lub posiadają złożone na swoim terenie wyroby azbestowe  proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Tuplicach celem pobrania i wypełnienia wniosku z załącznikami  w terminie do 31.12.2014 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice
 
Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy
w Tuplicach pok. 4, 68 362 57 29 lub ze strony internetowej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice – zakładka Środowisko naturalne – USUWANIE AZBESTU 2015.